ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
8

• ชาย
69

• หญิง
59

รวม
136


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
34

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
53

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
36


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
15

• แผนกวิชาช่างยนต์
9

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
8

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
5

• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์/แมคคาทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
13

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาการเลขานุการ​
2

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
8

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
9

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
1

• สาขาวิชาเทคโนโลยีการบัญชี
1

• งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
5

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
8

• งานการเงิน
6

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
18

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายสถิตย์ ปริปุณณากร
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายกเชษฐ์ กิ่งชนะ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายชัยยุทธ แก้วประภา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายอพีระศิษฐ์ ทรงอาจ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการนายพิพัฒน์ นวลนิ่ม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกพัฒน์ชัย พรมทา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายเริงศักดิ์ คนเที่ยง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการพิเศษนายประสาน ภัทรประสงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยห้วหน้างาน งานพัสดุ
ครูนายภาวัช เงินชุ่ม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายจักรชัย ปิงเมือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์/แมคคาทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์/แมคคาทรอนิกส์
ครูนางสาวประกายฉัตร ขวัญแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ​
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ​
ผู้ช่วยห้วหน้างาน งานบุคลากร
ครูผู้ช่วยรุจิรินทร์ อัครสิทธิรุจน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูอังคณา เครือคำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนพรัตน์ จันทร์สุริยา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครู ชำนาญการพิเศษชิตชัย แสงสว่าง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวณัฐนันท์ สุกูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วยนางสาวขวัญดารินทร์ จิตหาญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษอภิญญา กลัดสำเนียง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการนางปราณี มงคลกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานนายอดิศักดิ์ ศรียะ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์/แมคคาทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนางวริศรา โคกกรวด
หัวหน้างาน งานบัญชี
ข้าราชการพลเรือน งานบัญชีนายธงชัย ปัญญาวงศ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายสุวรรณ ใจเที่ยง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายธนรัฐ อินต๊ะสาร
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษนายอุบล ฟูคำมี
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายมงคล ชุ่มวงค์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการพิเศษรุ่งนภา วาวงศ์มูล
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางนงลักษณ์ สว่างใจธรรม
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการนางสุภาภรณ์ พงษ์ยศ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสุนันทา ขยันขาย
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ครู ชำนาญการนายนพดล เขียวอาสะวะ
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการณัฏฐ์วรินท์ สมบรูณ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยสตกมล ท้าวคำลือ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายโยธิน อุทธวัง
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการนายนิวัฒน์ หล่อวนาวรรณ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการมนัสนันท์​ หล่อ​วนา​วรรณ​
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายบัญชา สายสุริยะ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์นางแสงเดือน มีครู
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำวาสนา พรมทา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยห้วหน้างาน งานบุคลากรวันชัย ยังประสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังวิวัฒน์ อินทรมุสิก
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังสมยศ สุวรรณรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษอดุลย์ ปงลังกา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการนายประหยัด นาวา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายชิโนรส สุทธิตานนท์
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้าภาควิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ครู ชำนาญการศิริรัตน์ แสนมา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษขวัญ คำลือ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการว่าที่ ร.ต. เกรียงศักดิ์ ฉลาด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยห้วหน้างาน งานพัสดุ
ครู ชำนาญการนายสุทธิพันธ์ สุวรรณรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการธุวชิต คงกลาง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสุนันทา จินาเฟย
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยห้วหน้างาน งานบุคลากร
ครู ชำนาญการนายธีระกรณ์ แก้วคำ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยห้วหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
ผู้ช่วยห้วหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยห้วหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนายนิรุติ สว่างใจธรรม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนางสาวสิริกัญญานี อินตา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยห้วหน้างาน งานบัญชี
ครู ชำนาญการไพรัช กลัดสำเนียง
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูนายบัญชา สิทธิตัน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยห้วหน้างาน งานการเงิน
ครูปรัชญาณัชญ์ ดวงใจ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูสาวิตรี ติวาติน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยปาวีณา หลีหมัด
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูผู้ช่วยนวพร สิงห์แก้ววงค์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูนภาพร เจริญรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการเกลียวพันธ์ หงษ์ทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายเชาวฤทธิ์ ชุมภู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายถวิล ติ๊บหน่อ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายเชียงชัย แปงณีวงค์
ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์/แมคคาทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษกนกวรรณ กองกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนายสุทธิพงษ์ กองทอง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูผู้ช่วยชนะภัย บุญมา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูผู้ช่วยวิภารัตน์ ข่มอาวุธ
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนางสาวนงค์นุช สีสะใบ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยห้วหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
ครูผู้ช่วยนายวิทยา ปัญญวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนายนพคุณ ไชยหาญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยนายนพดล ราชลำ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วยนางสาวปวริศา กีรติยุทธ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูผู้ช่วยนางสาวทัศนีย์ ปฤษณา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยห้วหน้างาน งานการเงิน
ครูผู้ช่วยว่าที่ ร.ต. ฉัตรชัย สีบัวแดง
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวณิชนันทน์ ธีระกุลพิศุทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ​
ผู้ช่วยห้วหน้างาน งานบุคลากรนายภาณุพงศ์ วงศ์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายอโณทัย พันธะไชย
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยห้วหน้างาน งานบุคลากรนายสาริษฐ์ ศรีใจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วยนายวิชัย พรมมา
ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์/แมคคาทรอนิกส์นางนิภา ไชยเสน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ข้าราชการพลเรือนนางสาวสุจิตรา พื้นอินทะศรี
ข้าราชการพลเรือน งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
พนักงานราชการ (สอน)ยุทธภูมิ บุญเรือง
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ชัยวัฒน์ แก้วกันทะ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงานเอกวรินทร์ อินหลี
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูพิเศษสอนนายพีระวัฒ จอมตัว
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูศุภชัย สมปาน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังสิทธินันท์ เบ็ญชา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนพคุณ คำดี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานวีระศักดิ์ ลายสาน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังจุติพร บ่อแก้ว
ครูพิเศษสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีการบัญชี
เจ้าหน้าที่นางสาวนฤมล นามสูตร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป) งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)นายนพดล จันทร์ศิริพงษ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางอรนุช ชุ่มวงค์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวนิตยา ตั้งศิริเกษม
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวนฤภร นวลเสน่ห์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวสุทธิดา ท้าวการ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวรัตนภัทร บัวเย็น
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวจีราภรณ์ ใจคำ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวจิรานนท์ ผัดแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจสุกัลยา ปิงเมือง
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวสไบแพร ดอนปัน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินสิริภาพร ดูการดี
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวณัฐกานต์ พรหมจักร
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายปฏิภาน ปัญญาคำ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวสุพรรรณี หงษ์ยี่สิบสี่
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องสมุด)นางสาวสุทธิตา ท้าวการ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานาย คำจันทร์ เพชรดี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)นาย สมพร วัดแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)นางสาวณฐมณ อ้อยมั่งมี
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายกิตติพศ สุริยะไชย
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทาริกา จุ่งมิตร
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ครูฝึกสอนนายไชยวัฒน์ อาสา
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายพงศธร โกสี
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวกัญญาณัฐ รัตนวรรณ์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวกมลวรรณ เทพวงค์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป)นางพิศวาส ห้อธิวงศ์
พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป) งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)